530.403 (19S) Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001)

Sommersemester 2019

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
07.03.2019 10:00 - 13:30 , B01b.0.203
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLE01001UL
LV-Titel englisch
Special Language Skills A
LV-Art
Kurs (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechungspunkte
3.0
Anmeldungen
4 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
07.03.2019

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študenti bodo spoznali osnovne pojme besedoslovja in besedotvorja. Dobili bodo pregled nad načini pridobivanja nove leksike v slovenskem jeziku: od pomenotvorja, tvorjenja besednih zvez (tudi frazeoloških) in nesistemskih tvorb (zlasti kratic) do principov skladenjskega besedotvorja in načel prevzemanja iz tujih jezikov. Razumeli bodo znotraj- in medleksemska razmerja v slovenskem jeziku. V okviru pregleda pravopisnih tem bodo ponovili in nadgradili znanje o veliki in mali začetnici, pisanju skupaj, narazen in z vezajem ter o krajšavah.

Lehrmethodik

Predavanja in vaje. Domače delo. Sprotni študij literature. Samostojna priprava na pisni izpit.

Inhalt/e

Študenti bodo najprej spoznali, kaj je beseda, ter razmerje med besedo in leksemom. Osnovni enoti besedoslovja bomo nato obravnavali v okviru naslednjih krovnih tem: pomenska razmerja (so-, proti-, nad- in podpomenskost); pridobivanje nove leksike (prevzemanje iz tujih jezikov, tvorba stalnih besednih zvez, pomenotvorje in besedotvorje); postopki tvorjenja besed (izpeljevanje, sestavljanje, tvorjenje iz predložne zveze, zlaganje, sklapljanje); besedne zveze (kolokacije, stalne besedne zveze, frazeološke besedne zveze). Ob nekaterih temah se bomo ukvarjali tudi s pravopisnimi vidiki: z veliko in malo začetnico pri osebnih, zemljepisnih in stvarnih lastnih imenih oz. poimenovanjih; z zapisom kratic in kratičnih imen oz. poimenovanj; s pisanjem skupaj, narazen oz. z vezajem.

Erwartete Vorkenntnisse

Poznavanje slovenskega oblikoslovja, skladnje in pravopisa na (vsaj) srednješolski ravni.

Literatur

– Gantar, Polona (2007): Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

- Kržišnik, Erika (1996): Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 2/44: 133–154.

- Logar, Nataša (2005): Norma v slovarju sodobne slovenščine: zloženke in kratice. Družboslovne razprave 48/21. 211–225.

– Toporišič, Jože (2004 ali 2000): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

– Vidovič Muha, Ada (2000): Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

– Vidovič Muha, Ada (1988): Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga.

– Vitez, Primož (2008): Beseda: mejna jezikovna enota. V Primož Vitez (ur.): Spisi o govoru. 101–110. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Prüfungsinformationen

Prüfungsmethode/n

pisno

Prüfungsinhalt/e

- osnove besedoslovja (leksikologija)
- osnove besedotvorja (besedotvorni postopki)
- pomenska in izrazna razmerja med besedami
- besedne zveze (stalne, kolokacije, frazemi)
- pomenotvorje
- pravopis: velika in mala začetnica; krajšave; prevzemanje

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

pisni izpit 100 %

Beurteilungsschema

Note/Grade Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (Pflichtfach)
   • SLE.001 Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 1. Semester empfohlen
 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 17W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 1 (AAU) (Wahlfach)
   • SLE.001 Sprachausbildung 1 Slowenisch: Kurs 1 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen
 • Erweiterungscurriculum Slawistik (Version: 15W.1)
  • Fach: Slawistik (Pflichtfach)
   • Sprachkurse im Umfang von 9 ECTS ( 0.0h KU / 9.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
 • Erweiterungscurriculum Slowenisch (Version: 17W.1)
  • Fach: Slowenisch (Pflichtfach)
   • Sprachkurse Slowenisch ( 0.0h KS / 9.0 ECTS)
    • 530.403 Vertiefungskurs A Slowenisch: Besedoslovje (= LA neu: Sprachausbildung 1 Slowenisch, Kurs 1, SLE.001) (2.0h KS / 3.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Diese Lehrveranstaltung ist keiner Kette zugeordnet