Personen zum Sachgebiet Marketing

Dr. Andrea Ettinger Bakk. BA MSc (WU) MA Östat-Sachgebiete: -- Marktforschung -- Tourismusforschung -- Marketing --
Freie-Sachgebiete: -- Konsumentenverhalten -- Consumer Behaviour -- CSR -- Neue Medien -- New Media -- Tourismusmarketing -- Marketing --
Dr. Sabrina Cara Weisskircher BSc.MSc. Östat-Sachgebiete: -- Marketing -- Marktforschung --
Freie-Sachgebiete: -- Consumer Behavior -- Marketing -- Marktforschung -- Konsumentenverhalten --