Personen zum Sachgebiet Historische Linguistik

Sen. Lecturer Blake Shedd BA MA MA Östat-Sachgebiete: -- Phonetik -- Translationswissenschaft -- Historische Linguistik -- Allgemeine Sprachwissenschaft -- Angewandte Sprachwissenschaft -- Amerikanistik -- Anglistik -- Germanistik --
Mag. Lisa Struckl Östat-Sachgebiete: -- Romanistik -- Historische Linguistik --
Freie-Sachgebiete: -- Italienische Sprachwissenschaft -- Sprachgeschichte der Lombardei --