Personen zum Sachgebiet Wissenschafts- und Technikforschung (STS)

Univ.-Prof. Dr. Martina Merz Östat-Sachgebiete: -- Wissenschaftsforschung -- Techniksoziologie -- Kultursoziologie -- Wissenschaftstheorie -- Kulturwissenschaft -- Soziologie --
Freie-Sachgebiete: -- Wissenschafts- und Technikforschung (STS) -- Wissen & Kultur --
Assoc. Prof. Mag.Dr. Bernhard Wieser Östat-Sachgebiete: -- Andere Sozialwissenschaften --
Freie-Sachgebiete: -- Wissenschafts- und Technikforschung (STS) --