Personen zum Sachgebiet Biobanken

Ass.-Prof. Dr. Erik Aarden Östat-Sachgebiete: -- Wissenschaftsforschung -- Technikforschung -- Forschungspolitik --
Freie-Sachgebiete: -- Gesundheitspolitik -- Biobanken -- Genomforschung; soziale Aspekte --